Open Day for Industry 4.0

EN

Open Day for Industry 4.0

Day 3: Thursday, 1 June 2023 | 9:00-14:00

Get to know the ecosystem of the National Center for Industry 4.0 and the research and innovation center RICAIP, its partners, and the services it provides in the field of digitization, implementation of
innovations, and cooperation with academia.

About Open Day for Industry 4.0

The event is intended primarily for industrial enterprises that want to set a digitization strategy, learn information about innovative industrial technologies and the availability of financing, and at the same time watch practical demonstrations through specific examples of projects from Testbeds for Industry 4.0.

The Open day is a unique opportunity to get to know the ecosystem of the National Center of Industry 4.0 and the services it offers in the field of digitization and innovation implementation. As part of the Open Door Day, it will be possible to get to know the partners of the National Center for Industry 4.0 and consult with them about the possibilities of introducing innovative technologies into industrial practice.

As part of the program, you will learn information about how to set up a company’s digitization strategy through a digital audit. You will also learn how to use current funding opportunities to test technological innovations before investing, through the European Digital Innovation Hubs.

During the programme, it will be possible to learn about the shared infrastructure of the RICAIP Industry 4.0 testbeds, including a presentation of specific existing technology demonstrators.

Gallery

Program

Block 1

Digitalization of Business: Services, partners, new tools, and financing options for business digitalization


8:00-9:00 Registration

09:00-09:10 Introductory welcome

 • Vladimír Mařík, scientific director CIIRC CTU Prague
 • Robert Keil, head, NCI 4.0

9:10-9:25 Implementation of digital solutions shown on concrete examples from industry

 • Lubomír Kristek, NCI 4.0
 • Sabina den Brinker, Alba CZ

9:25-9:40 Digital transformation of companies and funding opportunities

 • Lukáš Nevěděl, project manager Erste Grantika Advisory
 • Marika Hrubešová, project manager, Erste Grantika Advisory

09:40-10:20 Information on European Digital Innovation Hubs: introduction and panel discussion

 • Jaroslav Lískovec, EDIH CTU
 • Radomír Zbožínek, EDIH DIGIMAT
 • Martin Duda, EDIH OSTRAVA
 • Jiří Hájek, EDIH CIH
 • Petr Voplakal, EDIH B4I

10:20 – 10:35 Tools for financing innovations: EIT Manufacturing

 • Alena Burešová, Senior Industry Manager, NCI 4.0
 • David Polák, Co-Founder, RoboTwin

10:35 – 10:40 Tools for financing innovations: AIRISE

 • Pavel Burget, director of Testbed for Industry 4.0, CIIRC, CTU

10:40-11:00 Coffee break

Block 2

Digitalization of Business:
Technology, Expertise, and Infrastructure


11:00-11:05 RICAIP Testbed CIIRC CTU Prague

 • Pavel Burget, director of Testbed for Industry 4.0, CIIRC, CTU

11:05-11:25 RICAIP Testbed CEITEC VUT Brno

 • Pavel Václavek – head of Cybernetics and Robotics and Smart Factory Core Facility, CEITEC BUT

11:25-11:45 CPIT TL3 Testbed Ostrava

 • Petr Šimoník, vice-dean for industy cooperation, FEI VSB-TUO

11:45 – 12:00 Smart Quality Control in Machining

 • Ondřej Košťák, coordinator of measurement laboratories, ŠKODA AUTO
 • Martin Macaš, deputy head, department of Cognitive Systems and Neurosciences, CIIRC, CTU

12:00 – 12:15 Use of private 5G networks for industry

 • Tomáš Verner, 5G ICT Business Development Manager, T-Mobile

12:15 – 12:30 How to make a new owner of premium car by AI/From Digital Twin to greenhouse

 • Radek Hofírek, product manager, Siemens
 • Martin Cviček, CTO, 24Vision
 • Vratislav Beneš, CEO, OptiSolutions

12:30 – 12:45 Safety of robots and mobile AGVs

 • Zdeněk Bečka, appliaction specialist, product manager, SICK

12:45 – 13:00 KUKA Collaborative Robotics

 • Vladimír Slabý, segment sales manager, KUKA

13:00-14:00 Guided Tours of RICAIP Testbed CIIRC CTU, lunch

During the event, it is possible to visit the RICAIP Testbed for Industry 4.0 and the stands of the members of the National Center of Industry 4.0 and the Center of the City of the Future with the presentation of technologies and the offer of services of their members.

Contact person

Robert Keil robert.keil@cvut.cz

Registration

Due to the limited capacity of the program of the event, please register for the event. The exhibition can be visited without registration.

More Events

Partners

Supporting projects

CZ

Dny otevřených dveří pro Průmysl 4.0

Den 3: čtvrtek

1 června 2023 | 9:00-14:00

Seznamte se s ekosystémem Národního centra Průmyslu 4.0 a výzkumného a inovačního centra RICAIP, jeho partnery a službami, které poskytuje v oblasti digitalizace, zavádění inovací a spolupráce s akademií.

O akci

Akce je určena především průmyslovým podnikům, které chtějí nastavit strategii digitalizace, dozvědět se informace o inovativních průmyslových technologiích a o dostupnosti financování, a zároveň sledovat praktické ukázky prostřednictvím konkrétních příkladů projektů z Testbedů pro Průmysl 4.0.

Den otevřených dveří je jedinečnou příležitostí, jak se seznámit s ekosystémem Národního centra Průmyslu 4.0 a se službami, které nabízí v oblasti digitalizace a zavádění inovací. V rámci Dne otevřených dveří bude možné seznámit se s partnery Národního centra pro Průmysl 4.0 a konzultovat s nimi možnosti zavádění inovativních technologií do průmyslové praxe.

V rámci programu se dozvíte informace o tom, jak nastavit strategii digitalizace společnosti prostřednictvím digitálního auditu. Dozvíte se také, jak využít aktuální možnosti financování k testování technologických inovací před samotnou investicí, a to prostřednictvím evropských digitálních inovačních center.

V rámci programu bude možné se seznámit se sdílenou infrastrukturou testovacích pracovišť RICAIP Průmyslu 4.0, včetně představení konkrétních existujících technologických demonstrátorů.

Gallery

Program

Blok 1

Digitalizace podniku: Služby, partneři, nové nástroje i možnosti financování pro digitalizaci podniku


08:00 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:10 Úvod a přivítání

 • Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT v Praze
 • Robert Keil, ředitel NCP 4.0

9:10 – 9:25 Implementace digitalizačních řešení na konkrétních příkladech

 • Lubomír Kristek, Národní centrum Průmyslu 4.0
 • Sabina den Brinker, jednatel Alba CZ

9:25 – 9:40 Digitální transformace firem a dotační příležitosti

 • Lukáš Nevěděl, projektový manažer Erste Grantika Advisory
 • Marika Hrubešová, projektový manažer, Erste Grantika Advisory

09:40 – 10:20 Informace o Evropských digitálních inovačních hubech: představení a panelová diskuse

 • Jaroslav Lískovec, EDIH ČVUT
 • Radomír Zbožínek, EDIH DIGIMAT
 • Martin Duda, EDIH OSTRAVA
 • Jiří Hájek, EDIH CIH
 • Petr Voplakal, EDIH B4I

10:20 – 10:35 Nástroje pro financování inovací: EIT Manufacturing

 • Alena Burešová, senior manažerka pro průmysl, Národní centrum Průmyslu 4.0
 • David Polák, Co-Founder, RoboTwin

10:35 – 10:40 Nástroje pro financování inovací: AIRISE

 • Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC, ČVUT

10:40 – 11:00 Coffee break

Blok 2

Digitalizace podniku: Technologie, odborná expertíza a infrastruktura pro rozvoj digitalizace


11:00 – 11:05 Testbed RICAIP CIIRC ČVUT Praha

 • Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC, ČVUT

11:05 – 11:25 Testbed RICAIP CEITEC VUT Brno

 • Pavel Václavek – vedoucí Kybernetiky a robotiky a Smart Factory Core Facility, CEITEC, VUT

11:25 – 11:45 Testbed CPIT TL3 Ostrava

 • Petr Šimoník, proděkan pro spolupráci s průmyslem, FEI, VŠB-TUO

11:45 – 12:00 Chytrá kontrola kvality obrábění

 • Ondřej Košťák, Koordinátor měrových středisek – Kvalita výroby komponentů Mladá Boleslav, ŠKODA AUTO
 • Martin Macaš, výzkumník, oddělení kognitivních systémů a neurovědy, CIIRC, ČVUT

12:00 – 12:15 Využití privátních 5G sítí pro průmysl,

 • Tomáš Verner, 5G ICT Business Development Manager, T-Mobile

12:15 – 12:30 Jak udělat nového majitele prémiového auta pomocí AI/Od digitálního dvojčete do skleníku

 • Radek Hofírek, produktový manažer, Siemens
 • Martin Cviček, CTO, 24Vision
 • Vratislav Beneš, CEO, OptiSolutions

12:30 – 12:45 Bezpečnost robotů a mobilních vozíků (AGV)

 • Zdeněk Bečka, Aplikační specialista, Produktový manažer, SICK

12:45 – 13:00 Kolaborativní robotika KUKA

 • Vladimír Slabý, Segment Sales Manager, KUKA

13:00 – 14:00 Komentované prohlídky testbedu RICAIP CIIRC ČVUT, oběd

V průběhu akce je možné navštívit RICAIP Testbed pro Průmysl 4.0 a stánky členů Národního centra Průmyslu 4.0 a Centra města budoucnosti s prezentací technologií a nabídkou služeb jejich členů.

Kontaktní osoba

Robert Keil robert.keil@cvut.cz

Registrace

Vzhledem k omezené kapacitě odborného programu akce prosíme o registraci na akci. Expozici je možné navštívit bez registrace.

Více událostí

Partneři

Podpůrné projekty